Legislatie

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată

Operaţiuni prealabile:

1.Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular nr 1, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular nr 2;

2.Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă):

45 lei – taxa de registru;

27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Înregistrare:

 1. Cererea de înregistrare (original) formular nr 3
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscal formular nr 4 şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  – formular nr 5
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

-persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani model nr 1

-persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip model nr 2

 1. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 2. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
 3. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original)- În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic, dacă există aporturi în natură, se solicită în prealabil numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerţului cu plata taxei de registru. Verificarea calităţii de asociat unic în cazul societăţilor comerciale constituite cu asociat unic conform prevederilor art. 14  alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Actul constitutiv (original)- Actul constitutiv va avea forma autentică pentru SNC şi SCS. În cazul SRL, forma autentică este obligatorie dacă printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren; în celelalte cazuri fiind suficientă darea de dată certă, acordată în condiţiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistenţă din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau încheierea actului sub semnătură privată. Actul constitutiv trebuie să conţină clauzele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv precizarea domeniului şi a activităţii principale. Toate activităţile înscrise în actul constitutiv vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi.
 5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie)- Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social/profesional şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere(înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.Pentru sediul profesional al PFA, II şi IF, actul care atestă dreptul de folosinţă trebuie prezentat în original sau copie legalizată.  În cazul în care, cheltuielile aferente sediului social/profesional sunt suportate de beneficiarul contractului şi deduse înainte de plata impozitului pe profit/venit, este recomandată înregistrarea la Ministerul Finanţelor Publice şi a celorlalte contracte prin care se acordă dreptul de folosinţă.
 6. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuity- formular 6

10 Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social- Certificatul emis de administraţia financiară competentă, prevăzut de O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, se obţine prin completarea cererii de înregistrare la ANAF, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 205/2012, pe care se vor aplica timbre fiscale în valoare de 4 lei. Acesta va fi anexat la cererea de înregistrare în registrul comerţului. În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.În cazul în care din certificatul emis potrivit primului paragraf rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, se depune o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la paragraful 2.

 1. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii)- Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social se pot face, după caz: pentru aporturile în numerar: foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC; pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: titlul de proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri); dacă este cazul, raportul de evaluare a bunurilor întocmit de persoanele autorizate în condiţiile legii. Raportul de evaluare este obligatoriu în cazul SRL cu asociat unic.
 2. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 3. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original)- Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele care, potrivit legii, au această obligaţie, pot fi făcute în formă autentică de notarul public, în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau cu darea de dată certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC.

14 Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie)

 1. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original)- Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi dateîn faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura sau în formă autentică la notarul public.
 2. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 3. Dacă este cazul:
  • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular 7;
  • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată);
  • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
  • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

 

 1. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – taxa legală poate fi achitată în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif de 8 lei.

Cont pentru încasări în valută

Beneficiar: Oficiul Național al Registrului Comerțului
CIF: 14942091
Cod IBAN EUR: R035RNCB0082019278710003
Banca Comercială Română Sucursala Unirea
Cod BIC/SWIFT: RNCBROBU

 

 • 250 lei – taxele de registru;
 • 150 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
 • 20 lei plus un adaos de 50% reprezentând Fondul de lichidare, pentru fiecare cerere de obţinere cazier fiscal/asociat/administrator;
 • timbre fiscale în valoare de 4 lei (pentru cererea adresata ANAF);
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnatecare poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă

:

Alte forme de organizare :

Reprezentanţe

O reprezentanţă este de regulă înfiinţată de societatile străine în România pentru a desfăşura activităţi ce nu sunt de natură comercială cum ar fi publicitatea şi cercetarea de piaţă în numele societăţii-mamă. Reprezentanţele nu pot efectua activităţi comerciale în România. În vederea înregistrării unei reprezentanţe, societatea trebuie să se înregistreze la Direcţia Generală privind Politicile Comerciale din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi să plătească o taxă anuală de 1.200 USD pentru autorizaţie.

Sucursala unei societăţi străine

Sucursala unei societăţi străine nu are personalitate juridică proprie şi nici capital social. Fiind o unitate a societăţii mamă, activităţile desfăşurate de sucursală nu pot depăşi obiectul activităţilor efectuate de societatea mamă.

Consorţiu

Legislaţia internă permite încheierea unui contract de asociere în participaţiune. Potrivit acestui contract, părţile acţionează împreună în vederea îndeplinirii unui scop comun de afaceri. Această formă de activitate în România nu dă naştere unei persoane juridice. În general, una din părţi se ocupă de contabilitatea societăţii mixte.

Grup economic

Un grup economic reprezintă asocierea dintre două sau mai multe persoane fizice sau societăţi înfiinţate pe o perioadă determinată. Obiectivul principal constă în dezvoltarea activităţilor membrilor, dezvoltarea grupului în sine fiind secundară. Un grup economic nu poate avea mai mult de 20 de membri. Una din caracteristicile principale ale grupului economic este răspunderea solidară nelimitată a membrilor săi şi faptul că nu poate, direct sau indirect, deţine acţiuni în una din societăţile membrilor sau în alt grup economic. Un grup economic nu are dreptul de a emite acţiuni, obligaţiuni sau alte instrumente negociabile.

Grup economic european

Un grup economic european este similar unui grup economic, poate fi înfiinţat în orice stat membru şi poate opera în România prin intermediul filialelor, sucursalelor, reprezentanţelor sau a altor entităţi fără personalitate juridică, cu condiţia ca acestea să respecte legislaţia internă. Filialele şi sucursalele unui grup economic european trebuie să parcurgă aceeaşi procedură de înregistrare ca şi grupurile economice.

Societatea europeană

O societate europeană poate fi creată, în momentul înregistrării, în oricare din statele membre U.E., în conformitate cu Regulamentul CE 2157/2001. Legea europeană prevede ca statele membre să trateze o societate europeană ca pe o societate publică limitată, înfiinţată potrivit legilor din statul membru unde se află sediul social. Prin utilizarea unei societăţi europene, societăţile care funcţionează în câteva state membre se pot constitui într-o singură societate fără obligaţia de a respecta regulile diferite pentru fiecare ţară în care au filiale. Societăţile europene sunt potrivite doar în cazul societăţilor mari.

Funcţionarea societăţilor comerciale

În lipsă de stipulaţie contrară, bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerţului. Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.

Dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. Aportul asociaţilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

 1. a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
 2. b) existenţa reală a dividendelor plătite;
 3. c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
 4. d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
 5. e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv, le impun.

Intreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) joacă un rol esenţial în economia europeană. Ele reprezintă o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de locuri de muncă. În Uniunea Europeană extinsă, peste 25 de milioane de IMM-uri asigură peste 80 de milioane de locuri de muncă, reprezentând 99% din toate intreprinderile.

,,Categoria Intreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din intreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifra de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro” (Fragment din Articolul 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE).

 

Mic glosar de termeni pentru infiintarea societatilor comerciale:

Acţionar = persoană fizică sau juridică care are în proprietatea sa una sau mai multe acţiuni ce atestă participarea sa la constituirea şi funcţionarea unei socieăţi pe acţiuni.

Acţiune = hârtie de valoare prin care se dovedeşte dreptul de proprietate al deţinătorilor acestora asupra unei părţi din capitalul social al societăţii care a emis-o şi, în virtutea căreia deţinătorul primeşte dividende.

Capital social = acţiuni şi alte titluri de valoare, sume în cont la bancă etc.

Dividend = parte din profitul societăţii care se acordă direct proporţional cu

valoarea acţiunii deţinute.

Parte socială = aportul unei persoane fizice sau juridice în formă bănească sau naturală, la formarea patrimoniului unei societăţi.

Patrimoniu = ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic exprimate sub formă bănească, ce aparţin persoanelor fizice sau juridice.

Persoană juridică = asociere de persoane fizice, constituită potrivit legii, ce funcţionează pe bază de statut şi este înregistrată la organul de stat competent.

 1. Impozite şi taxe

Codul fiscal a intrat în vigoare începând cu 01.01.2004 pe baza Legii nr. 571/2003, cu Ultima actualizare: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 7aprilie 2015 cuprinzând cadrul legal cu privire la cele mai importante impozite datorate bugetului central şi bugetelor locale.

Impozitul pe profit

Plătitorii de impozit pe profit sunt persoane juridice române, persoane juridice străine care desfăşoară activităţi prin intermediul unui sediu permanent în România, persoane juridice şi persoane fizice nerezidente, persoane fizice rezidente asociate cu persoanele juridice române şi persoane juridice străine care realizează venituri în legatură cu proprietăţile imobiliare situate în România.

Impozitul pe profit este de 16%.

Taxa pe valoarea adaugată

În sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugată se cuprind operaţiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plată;

• locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;

• livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană;

• livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice, respectiv activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Baza de impozitare – reprezintă tot ce constituie contrapartidă obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizori ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, preţurile de achiziţie pentru bunurile a căror plată se efecuează în rate, suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru executarea prestărilor de servicii privind utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri ce nu au legatură cu activitatea sa economică, sau pentru a putea fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane şi prestările de servicii efectuate în mod gratuit de către o persoană impozabilă, în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică pentru uzul personal al angajaţilor săi sau al altor persoane.

Cotele de TVA: – cota standard de 24%;

– cota redusă de 9%.

Accize – taxe speciale de consum datorate bugetului statului pentru:

• bere;

• vin;

• băuturi fermentate, altele decât bere şi vin;

• produse intermediare;

• alcool etilic;

• produse din tutun;

• ulei mineral.

Etape ulterioare infiintarii firmei

Etape ulterioare infiintarii societatii comerciale:
1. Confectionarea stampilei societatii

Firmele specializate in confectionarea stampilelor, va vor solicita copii dupa actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si, eventual, o copie dupa actul de identitate al acestuia.
2. Deschiderea contului bancar

La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. ati atasat copii dupa chitantele emise de banca, la care ati depus capitalul social; motivul pentru care ati facut acest lucru este acela ca, dupa inregistrarea firmei, va trebui sa va intoarceti la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii prezentand chitantele originale.
3. Confectionare registre, tipizate

– registru de casa – se completeaza in mod obligatoriu, zilnic

– registru jurnal – se completeaza de catre contabil

– registru inventar – se completeaza de catre contabil

– NIR-uri (pt facturile de marfa) – se completeaza in maxim 24 de ore de la receptia marfii

– dispozitii de plata/incasare

– raport de gestiune (pt stocul de marfa) – daca acesta este generat de un program de gestiune, nu mai este obligatorie completarea de mana a unui astfel de formular tipizat

– fise de magazie – pentru mijloace fixe, obiecte de inventar, marfa

– bonuri de consum – daca este cazul

– foi de parcurs – daca este cazul

Lista poate varia in functie de specificul activitatii societatii si de organizarea interna a circuitului documentelor.

Firmele specializate va vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si, eventual, o copie dupa actul de identitate al acestuia; trebuie sa va informati inainte de a da comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.

 1. Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii

In maxim 30 de zile de la data inmatricularii trebuie sa cumparati si sa inregistrati la Administratia Finantelor Publice urmatoarele registre:

– registrul unic de control – sunt necesare unul pentru sediul social si cate unul pentru fiecare sediu secundar/punct de lucru

– registrul de evidenta fiscala – pentru societatile platitoare de impozit pe profit

Tot in 30 de zile de la data inmatricularii societatii sau cel mai tarziu o data cu inregistrarea primului contract de munca, trebuie procurat si inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca un registru de evidenta a salariatilor.

De asemenea, in 30 de zile de la data deschiderii oricarui punct de lucru, acesta va trebui inregistrat printr-o declaratie de sediu secundar la Administratia Finantelor Publice.

Daca sunteti microintreprindere si deci platitor de impozit pe venit, si doriti sa va pastrati in continuare aceasta optiune, atunci este necesar ca in maxim 60 de zile de la data inmatricularii sa inregistrati cel putin un contract de munca pe societate.
5. In caz ca ati deschis o firma fara activitate la sediul social ales urmeaza a va deschide un punct de lucru intr-o alta locatie

Acest lucru presupune depunerea unei declaratii de incepere a activitatii, un act modificator, actul constitutiv “la zi” si contractul de proprietate, inchiriere, comodat, etc. asupra spatiului unde doriti sa deschideti punctul de lucru.

 1. Aveti obligatia de a afisa la loc vizibil, atat la sediul social cat si la punctele de lucru, urmatoarele documente:

– programul de functionare/de lucru cu publicul, inclusiv eventualele pauze de masa

– certificatului de inmatriculare (in copie)

– certificatele constatatoare/autorizatiile (in copie)

– limitele de adaos commercial practicat (in cazul societatilor ce desfasoara activitati de comert)

– telefonul pentru oficiul de protectie al consumatorului

– textul privind obligatia clientilor de a solicita si de a pastra bonul fiscal pana la iesirea din unitate (acolo unde este cazul)

– planul de evacuare in caz de incendiu

 1. Alte obligatii:

– fiscalizarea, personalizarea si programarea casei de marcat cu coduri pentru fiecare produs

– obtinerea unui aviz metrologic anual pentru cantarele electronice

– afisarea preturilor si a tarifelor

– inregistrarea contractelor de munca in maxim 20 de zile de la data inceperii activitatii salariatilor

– intocmirea fiselor de post ale salariatilor

– redactarea si afisarea regulamentului de ordine interioara

– semnarea unui contract cu un inspector de protectia muncii si PSI, precum si a unui contract separat cu un medic de medicina muncii – pentru societatile care au salariati

– tinerea unei evidente separate a numarului de zile si de ore lucrate si/sau de concediu pentru fiecare slariat (ore suplimentare, ore de noapte, ore lucrate in zilele de sambata si de duminica sau de sarbatorile legale, nr de zile de concediu de odihna sau medical), precum si planificarea concediilor pentru anul urmator

– inventarierea patrimoniului (stoc de marfa, mijloace fixe, obiecte de inventar) cel putin o data pe an, pana la data de 31 decembrie si prezentarea listelor de inventar, in original, la contabilitate
8. Angajarea unui contabil pentru a va efectua cel putin servicii de contabilitate primara si pentru a va relationa corect si legal cu structurile statului.
9. Obtinerea de asistenta juridica de specialitate pentru contractele societatii, pentru negocierile din cadrul intalnirilor de afaceri sau pentru asistenta juridica permanenta.
10. In final, pentru o mai buna organizare a activitatii dvs., va sfatuim:

– sa tineti o evidenta separata a tuturor documentelor dvs, prin alocarea unor numere, inscrise in registre separate, pentru: corespondenta primita (numere de intrare), corespondenta expediata (numere de iesire), documente cu caracter intern (numere interne), contracte (acestea trebuie indosariate cu atentie, pentru a putea fi gasite usor, mai ales ca facturile emise de catre persoanele juridice catre alte persoane juridice sunt conditionate de existenta contractelor incheiate in acest sens).

CASS – PERSOANELE CARE REALIZEAZĂ ALTE CATEGORII DE VENITURI

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu Ultima actualizare: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 7aprilie 2015, începând cu 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.

   În acest context, în articolul de mai jos, se reg[sesc principalele aspecte privind contribuţiile sociale datorate de persoane fizice care realizează alte venituri:

Obligaţie

Persoanele care obţin venituri din: cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc; operaţiunea de fiducie şi din alte surse au calitatea de contribuabili în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (700 lei).

Atenţie! Nu se  datorează CASS pentru veniturile menţionate mai sus de către  persoanele care realizează venituri din: salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii, precum şi venituri din: activităţi independente realizate sub formă de ]ntreprindere individual[ (ÎI), întreprindere familială (ÎF), persoană fizică autorizată (PFA); profesii libere; activităţi agricole; activităţi independente cu reţinere la sursă (venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică; realizate din asocierile fără  personalitate juridică constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice române  atât în România, cât şi în străinătate.

Baza de calcul

Baza lunară de calcul pentru:

– veniturile din cedarea folosinţei este  venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare; norma anuală  de venit pentru închirierile de camere în scop turistic; venitul net anual pentru cei care determină venitul în sistem real;

– veniturile din investiţii este câştigul net;

– veniturile din premii şi câştiguri din jocuri de noroc este  venitul net determinat ca diferenţă dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil.

– veniturile din operaţiunea de fiducie este cea prevăzută la  art. 42 indice 1 din Codul Fiscal.

–  veniturile din alte surse este venitul brut realizat.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate  se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din:

declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen;

– declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;

– declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit;

– evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se stabileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează în anul următor, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazelor de calcul.

Plata contribuţiei

Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Informatii suplimentare:

1.Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv

 1. Codul Fiscal cu Normele metodologice de aplicare/ ultima actualizare 7 aprilie 2015

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2015.htm#unu